Đến tháng 5
UBND huyện Tương Dương đã giải quyết

90,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/05/2023)