Đến tháng 12
UBND huyện Tương Dương đã giải quyết

92,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 06/12/2023)