Đến tháng 9
UBND huyện Tương Dương đã giải quyết

85,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2022)