Đến tháng 9
UBND huyện Quế Phong đã giải quyết

90,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2023)