Đến tháng 7
UBND huyện Quế Phong đã giải quyết

92,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2024)