Đến tháng 5
Sở Giao thông vận tải đã giải quyết

99,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/05/2022)