Đến tháng 3
Sở Giao thông vận tải đã giải quyết

99,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/03/2023)