Đến tháng 11
Sở Giao thông vận tải đã giải quyết

99,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/11/2023)