Đến tháng 5
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

54,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/05/2024)