Đến tháng 5
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

95,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/05/2022)