Đến tháng 5
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

55,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 31/05/2023)