Đến tháng 12
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

55,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/12/2023)