Đến tháng 5
UBND huyện Yên Thành đã giải quyết

78,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/05/2022)