Đến tháng 5
UBND huyện Yên Thành đã giải quyết

90,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/05/2024)