Đến tháng 5
UBND huyện Yên Thành đã giải quyết

81,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 31/05/2023)