Đến tháng 11
UBND thị xã Hoàng Mai đã giải quyết

94,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/11/2023)