Đến tháng 4
UBND huyện Tân Kỳ đã giải quyết

74,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/04/2024)