Đến tháng 7
UBND thị xã Thái Hòa đã giải quyết

94,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2024)