Đến tháng 5
UBND thị xã Thái Hòa đã giải quyết

86,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/05/2022)