Đến tháng 11
UBND thị xã Thái Hòa đã giải quyết

93,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/11/2023)