Đến tháng 5
UBND thị xã Thái Hòa đã giải quyết

93,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 31/05/2023)