Đến tháng 5
Sở Nội vụ đã giải quyết

97,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/05/2022)