Đến tháng 9
UBND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

82,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/09/2023)