Đến tháng 6
UBND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

79,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/06/2022)