Đến tháng 2
UBND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

80,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 09/02/2023)