Đến tháng 9
UBND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

80,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2022)