Đến tháng 4
UBND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

84,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/04/2024)