Đến tháng 5
UBND huyện Nghi Lộc đã giải quyết

86,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/05/2024)