Đến tháng 5
UBND huyện Nam Đàn đã giải quyết

91,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 31/05/2023)