Đến tháng 12
UBND huyện Nam Đàn đã giải quyết

92,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/12/2023)