Đến tháng 5
UBND huyện Nam Đàn đã giải quyết

93,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/05/2024)