Đến tháng 5
UBND huyện Hưng Nguyên đã giải quyết

92,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/05/2024)