Đến tháng 12
UBND huyện Hưng Nguyên đã giải quyết

90,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 07/12/2023)