Đến tháng 5
UBND huyện Hưng Nguyên đã giải quyết

87,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 31/05/2023)