Đến tháng 6
UBND huyện Đô Lương đã giải quyết

93,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 06/06/2023)