Đến tháng 9
UBND huyện Đô Lương đã giải quyết

91,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2022)