Đến tháng 5
UBND huyện Đô Lương đã giải quyết

94,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/05/2024)