Đến tháng 9
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

87,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/09/2023)