Đến tháng 2
Sở Văn hóa và Thể thao đã giải quyết

87,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/02/2020)