Đến tháng 12
Sở Văn hóa và Thể thao đã giải quyết

99,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/12/2023)