Đến tháng 2
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

36.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/02/2018)