Đến tháng 9
UBND thành phố Vinh đã giải quyết

77,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2022)