Đến tháng 8
UBND Thành phố Vinh đã giải quyết

90 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/08/2019)