Đến tháng 12
Sở Tư pháp đã giải quyết

89,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/12/2023)