Đến tháng 6
Sở Tư pháp đã giải quyết

90,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 13/06/2024)