Đến tháng 1
Sở Tư pháp đã giải quyết

74.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2019)