Đến tháng 7
Sở Nội Vụ đã giải quyết

97.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2018)