Đến tháng 10
Sở Nội Vụ đã giải quyết

98.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/10/2018)