Đến tháng 2
UBND Huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết

88.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/02/2018)