Đến tháng 2
UBND Huyện Nam Đàn đã giải quyết

96.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/02/2018)