Đến tháng 1
UBND Huyện Đô Lương đã giải quyết

96.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2019)