NĂM 2019

63.6%

Trước hạn

22%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 183572 hồ sơ
  • Giải quyết: 168004 hồ sơ

« Xem năm 2018