NĂM 2020

65.7%

Trước hạn

24.6%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 31126 hồ sơ
  • Giải quyết: 27775 hồ sơ

« Xem năm 2019