NĂM 2019

69.4%

Trước hạn

9.2%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 99350 hồ sơ
  • Giải quyết: 93382 hồ sơ

« Xem năm 2018