NĂM 2018

97.3%

Trước hạn

1.5%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 409 hồ sơ
  • Giải quyết: 402 hồ sơ

« Xem năm 2017