NĂM 2018

91.4%

Trước hạn

4.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 198 hồ sơ
  • Giải quyết: 70 hồ sơ

« Xem năm 2017