NĂM 2020

91.3%

Trước hạn

4.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 82 hồ sơ
  • Giải quyết: 23 hồ sơ

« Xem năm 2019