NĂM 2019

97.8%

Trước hạn

2.2%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 204 hồ sơ
  • Giải quyết: 183 hồ sơ

« Xem năm 2018