NĂM 2022

99.4%

Trước hạn

0.1%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 1262 hồ sơ
  • Giải quyết: 1261 hồ sơ

« Xem năm 2021