NĂM 2018

99%

Trước hạn

0.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 2094 hồ sơ
  • Giải quyết: 2032 hồ sơ

« Xem năm 2017