NĂM 2019

96.9%

Trước hạn

2.9%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 3860 hồ sơ
  • Giải quyết: 3679 hồ sơ

« Xem năm 2018