NĂM 2018

99.7%

Trước hạn

0.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 405 hồ sơ
  • Giải quyết: 377 hồ sơ

« Xem năm 2017