NĂM 2022

95.5%

Trước hạn

3.6%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 9377 hồ sơ
  • Giải quyết: 9147 hồ sơ

« Xem năm 2021