NĂM 2018

73%

Trước hạn

1.9%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 489 hồ sơ
  • Giải quyết: 463 hồ sơ

« Xem năm 2017