NĂM 2019

82.6%

Trước hạn

14.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 473 hồ sơ
  • Giải quyết: 470 hồ sơ

« Xem năm 2018