NĂM 2020

94.4%

Trước hạn

5.6%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 17 hồ sơ
  • Giải quyết: 18 hồ sơ

« Xem năm 2019