NĂM 2020

94.8%

Trước hạn

1.1%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 740 hồ sơ
  • Giải quyết: 733 hồ sơ

« Xem năm 2019