NĂM 2022

97.1%

Trước hạn

1.7%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 259 hồ sơ
  • Giải quyết: 242 hồ sơ

« Xem năm 2021