NĂM 2023

98%

Trước hạn

1.7%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 411 hồ sơ
  • Giải quyết: 404 hồ sơ

« Xem năm 2022