NĂM 2018

90.1%

Trước hạn

2.7%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 306 hồ sơ
  • Giải quyết: 294 hồ sơ

« Xem năm 2017