THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2024

Hồ sơ đã hoàn thành: 50 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 48 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 2 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 13/06/2024 01:58:00