THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 5741 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 5741 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 0 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 20/03/2023 20:47:47