THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 82179 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 25302 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 56877 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 01/12/2023 12:34:14