THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 3439 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 3426 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 13 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 21/09/2023 23:32:00