THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 353 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 352 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 1 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 09/02/2023 04:12:39