THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 36787 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 33935 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 2852 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 30/05/2023 13:54:08