THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 74742 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 69160 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 5582 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 02/12/2023 05:04:34