THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2024

Hồ sơ đã hoàn thành: 30338 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 29548 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 790 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 29/05/2024 05:17:48