THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 54 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 54 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 0 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 09/02/2023 02:57:09