THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 433 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 413 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 20 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 21/09/2023 22:09:18