THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2024

Hồ sơ đã hoàn thành: 921 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 921 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 0 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 19/05/2024 05:38:09