THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2024

Hồ sơ đã hoàn thành: 6186 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 6183 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 3 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 20/07/2024 03:30:30