THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 5438 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 5427 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 11 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 31/05/2023 06:23:15