THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2022

Hồ sơ đã hoàn thành: 5302 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 5290 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 12 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 16/05/2022 14:41:38