THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 12239 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 12221 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 18 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 05/12/2023 14:45:55