THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 9326 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 9153 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 173 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 06/06/2023 20:58:00