THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 20168 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 19807 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 361 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 05/12/2023 20:07:59