THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2024

Hồ sơ đã hoàn thành: 9577 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 9407 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 170 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 13/06/2024 02:31:45