THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2022

Hồ sơ đã hoàn thành: 14117 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 12675 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 1442 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 25/09/2022 19:20:26