THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2023

Hồ sơ đã hoàn thành: 640112 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 564025 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 76087 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 25/09/2023 11:33:30