THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2024

Hồ sơ đã hoàn thành: 406879 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 397958 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 8921 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 30/05/2024 09:54:48