THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO NĂM 2022

Hồ sơ đã hoàn thành: 600528 hồ sơ

Hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 513274 hồ sơ

Hồ đã trả kết quả sơ quá hạn: 87254 hồ sơ

Thời gian cập nhật số liệu: 29/11/2022 09:06:49