CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 458 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 GDĐT13 Thủ tục đình chỉ hoặc cho hoạt động trở lại của trường mầm non. Giáo dục & Đào tạo
47 QP_HC_TP13 Thủ tục đăng ký lại khai tử Tư pháp-Hộ tịch
48 QP_DD14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai
49 GDĐT14 Thủ tục sát, nhập, chia tách trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
50 QP_HC_TP14 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
51 QP_DD15 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai
52 GDĐT15 Thủ tục sát, nhập, chia tách trường tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
53 QP_HC_TP15 Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi Tư pháp-Hộ tịch
54 QP_DD16 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
55 GDĐT16 Thủ tục sát, nhập, chia tách trường mầm non Giáo dục & Đào tạo
56 QP_HC_TP16 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi Tư pháp-Hộ tịch
57 QP_DD17 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai
58 GDĐT17 Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
59 QP_HC_TP17 Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế Tư pháp-Hộ tịch
60 TBXH17 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động thương binh & xã hội

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG