CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 101 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 DN_53 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
92 DN_54 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
93 DN_55 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
94 DN_56 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
95 DN_57 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
96 DN_58 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
97 DN_60 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
98 DN_61 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
99 DN_62 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
100 DN_63 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
101 DN_64 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG