CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 334 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 HNN_DCDD_XNDXGDLNOCHGDCN04 Thủ tục xác nhận đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai
17 HNN_VPD_04 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Đất đai
18 HC_TP04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư pháp-Hộ tịch
19 HNN_HCTP_DKNCMCYTNN04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
20 HNN_LDTBXH_XNTBBBTNLS04 Thủ tục xác nhận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ để hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định Lao động thương binh & xã hội
21 TBXH 04 Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Lao động thương binh & xã hội
22 HNN_VPD_05 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
23 HC_TP05 Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp-Hộ tịch
24 HNN_HCTP_DKKSKHNCMYTNN05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
25 HNN_TCKH_THGCNDKKD05 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh
26 TBXH 05 Thủ tục xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật Lao động thương binh & xã hội
27 HNN_DCDD_XNDXGDCHGDCN06 Thủ tục Xác nhận đơn xin giao đất cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai
28 HC_TP06 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp-Hộ tịch
29 HNN_HCTP_DKGHYTNN06 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
30 TBXH 06 Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Lao động thương binh & xã hội

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG