CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 62 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QH_CT01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công thương
2 QH_DD_01 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
3 KD01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh
4 HTX01 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Hợp tác xã
5 HTX02 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Hợp tác xã
6 HTX03 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. Hợp tác xã
7 HTX04 Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hợp tác xã
8 QH_DD_05 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
9 HTX05 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập. Hợp tác xã
10 XD05 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
11 QH_DD_06 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
12 HTX06 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi. Hợp tác xã
13 VH06 Công nhận gia đình văn hóa Văn hóa
14 XD06 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xây dựng
15 HTX07 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện. Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG