CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 28 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NDN_KTHT_CPKDR01 Thủ tục Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Kinh doanh
2 NDN_TCKH_DKHKD01 Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kinh doanh
3 NDN_VPDKD_CGCNQSDD02 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất (nằm trong thời gian giao đất) Đất đai
4 NDN_KTHT_CGPKDTL02 Thủ tục Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Kinh doanh
5 NDN_KTHT_CSDBSGPKDTL03 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy, giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Kinh doanh
6 NDN_KTHT_CGPXDDT03 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị Xây dựng
7 NDN_KTHT_CGPSXRTC04 Thủ tục cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công mục đích kinh doanh Kinh doanh
8 NDN_TCKH_CDHDKD04 Cấp lại Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh
9 NDN_TCKH_TNHDKD06 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh
10 NDN_TCKH_DKHTX07 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
11 NDN_KTHT_CLGPKDTL09 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Kinh doanh
12 NDN_KTHT_CGPXDT12 Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở đô thị Xây dựng
13 NDN_TCKH_DKHTXHN14 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Hợp tác xã
14 NDN_TCKH_DKHTXSN15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Hợp tác xã
15 NDN_TCKH_THGCNDKHTX20 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG